การชันสูตรศพ (Autopsy)

การชันสูตรศพ (Autopsy) ในปัจจุบันได้ขยายให้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมด และเครื่องมือทั้งหมดของวิทยาศาสตร์พื้นฐานสมัยใหม่เฉพาะทาง การตรวจสอบได้ขยายไปยังโครงสร้างที่เล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และไปจนถึงชีววิทยาระดับโมเลกุล เพื่อรวมทุกสิ่งที่มองเห็นได้ และมองเห็นไม่ได้ไว้ด้วยกัน

ขั้นตอนการชันสูตรศพ

ขั้นตอนแรกของการชันสูตรศพ คือ การตรวจสอบภายนอกอย่างคร่าวๆ เพื่อหาความผิดปกติหรือการบาดเจ็บใดๆ และการอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับภายในร่างกาย และอวัยวะภายใน โดยปกติแล้วจะตามด้วยการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบเซลล์ และเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์

แผลหลักในร่างกายยังคงไว้เช่นเดิม สำหรับการชันสูตรร่างกายจะทำแผลรูปตัว Y แขนท่อนบนของแต่ละด้าน โดยยื่นออกมาจากรักแร้ หรือไหล่ด้านนอก แลรวมไปถึงส่วนล่างของกระดูกอก จากจุดเชื่อมต่อที่ด้านล่างของกระดูกสันอก แผลจะดำเนินต่อไปจนถึงช่องท้องส่วนล่างที่ขาหนีบมาบรรจบกันที่บริเวณอวัยวะเพศ

อาจจะมีวิธีการผ่าเพื่อชันสูตรด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปจากนี้ ตามแต่สถาบัน แต่ทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อแยกอวัยวะแต่ละส่วนออก เพื่อทำแผล และศึกษา อวัยวะในช่องอก และช่องท้องจะถูกแยกออก เพื่อทำการตรวจสอบ โดยเส้นเลือดใหญ่ที่คอ ศีรษะ และแขนจะยังคงไว้ และอวัยวะต่างๆ ถูกถอดออกเป็นกลุ่มๆ

โดยปกติกลุ่มของอวัยวะจะถูกนำออกด้วยกัน เพื่อให้สามารถกำหนดความผิดปกติในความสัมพันธ์ในการทำงานได้ หลังจากศึกษาตำแหน่งสมองแล้ว สมอง และไขสันหลังจะสามารถดึงออกจากร่างกายได้

ผู้ผ่าจะดำเนินการตรวจสอบภายนอก และพื้นผิวที่ถูกตัดของแต่ละอวัยวะ โครงสร้างหลอดเลือด ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแดง น้ำเหลือง เนื้อเยื่อพังผืดหรือเส้นใย และเส้นประสาท ตัวอย่างจะถูกนำไปวิเคราะห์ทางเคมี และการศึกษาอื่นๆ ทันทีที่เสร็จสิ้นขั้นตอน อวัยวะทั้งหมดจะกลับสู่ร่างกาย และเย็บแผลทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ศพอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

หลังจากการตรวจร่างกายโดยรวมแล้ว จะเริ่มการตรวจสอบทางพยาธิวิทยา รายการนี้ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น หรือ “การวินิจฉัยทางกายวิภาคชั่วคราว” การวินิจฉัยดังกล่าวจะถูกจัดกลุ่ม และจัดเรียงตามลำดับความสำคัญตามลำดับ ในบางครั้งอาจมีการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างรวดเร็ว เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งที่วิเคราะห์ถูกต้อง

การชันสูตรส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตในทันที หรือใกล้เคียง ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญในคดีนิติเวช และมักมีความจำเป็นในการวิเคราะห์การชันสูตรศพ แม้ในสถานการณ์ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการชันสูตร หลังการศึกษาทั้งหมด—ทางจุลกายวิภาค เคมี พิษวิทยา แบคทีเรีย และไวรัส—เสร็จสิ้นแล้ว ข้อผิดพลาดใดๆ ของการวินิจฉัยทางกายวิภาคชั่วคราวจะได้รับการแก้ไข และการวินิจฉัยทางกายวิภาคขั้นสุดท้าย และสาเหตุการเสียชีวิตขั้นสุดท้ายจะแสดงรายการไว้ และเป็นการรวบรวมข้อมูลในการพิสูจน์แต่ละด้านไว้ทั้งหมด เพื่อทำเป็นบันทึกสรุปการชันสูตรศพ

การชันสูตรศพให้มากกว่าสาเหตุการเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่นิติเวชจะต้องดำเนินการวินิจฉัย และวิเคราะห์มากกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว จะต้องสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมด ทั้งที่ถึงแก่ชีวิต และไม่ได้ทำให้ถึงกับชีวิต โดยที่อาจมีผลใดๆ ต่อการดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพ่ง สาเหตุของการเสียชีวิตจะไม่เปิดเผยในทันที เพราะต้องสรุปผลตามหลักทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับกลไกหรือสิ่งที่เกิดขึ้น และด้วยเหตุนี้จึงอาจมีการตีความที่แตกต่างกันในบางครั้ง การชันสูตรศพจึงจำเป็นต้องใช้การอธิบายโดยละเอียด

การชันสูตรศพตามหลักนิติเวช

ตามหลักนิติเวชกล่าวว่า การชันสูตรศพเป็นกระบวนการที่พิจารณาว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติหรือไม่ และเกิดขึ้นอย่างไร ประสบการณ์ในการสืบสวนที่เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตในคดีสำหรับทางการแพทย์มีความสำคัญ เนื่องจากการประเมินสถานการณ์การเสียชีวิตอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างรูปแบบการเสียชีวิต—เช่น การฆ่าตัวตาย การชันสูตรศพอาจไม่สามารถระบุเจตนาได้ด้วยตนเอง

ในขณะที่ที่เกิดเหตุ และสถานการณ์อาจให้หลักฐานที่แน่ชัดได้ เอกสารภาพถ่ายมีความสำคัญในการชันสูตรศพ การตรวจชันสูตรศพทางการแพทย์ต้องสมบูรณ์เสมอ เพื่อแยกแยะสาเหตุการเสียชีวิตที่อาจเป็นไปได้อื่นๆ และด้วยเหตุนี้จึงต้องไม่จำกัดเฉพาะการศึกษาบางส่วน การระบุผู้ตาย และตัวอย่างทั้งหมดที่นำมาจากร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเป็นไปได้ต้องกำหนดเวลาเสียชีวิต และกลุ่มเลือด ในการชันสูตรศพทั้งหมด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีทางนิติเวช การค้นพบจะต้องส่งไปยังนักชวเลข หรือบันทึกโดยเครื่องบันทึกในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนจริง เพราะบันทึกจะกลายเป็นหลักฐานทางกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องครบถ้วน และถูกต้องที่สุด

สุดท้ายวัตถุประสงค์ของการชันสูตรศพคืออะไร

เราสามารถกล่าวได้ว่า การชันสูตรศพเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย และความเสียหายทางร่างกายที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลที่มากกว่าค่าทางสถิติ การชันสูตรศพทุกครั้งมีความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อที่เสี่ยงต่อความผิดพลาด เพื่อกำหนดขอบเขตของโรค และรูปแบบของโรค และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในอนาคต สถิติการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจะได้รับความถูกต้อง และความสำคัญ เมื่อพิจารณาจากการชันสูตรศพเป็นไปอย่างระมัดระวังรอบคอบ และถูกต้อง

การชันสูตรศพสามารถแสดงสัญญาณแรกของการแพร่ระบาด และโรคระบาด และบทบาทของการชันสูตรศพในการศึกษาทางการแพทย์ก็ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าสำหรับวัตถุประสงค์ใดที่ชัดเจนเป็นหลัก แต่เป็นกระบวนการที่สร้างประโยชน์อย่างมาก เป็นวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้เพื่อประเมิน และประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์ ดังนั้นการชันสูตรพลิกศพจึงไม่เพียงแต่ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตเท่านั้น แต่เรามักจะรู้จักการชันสูตรศพในฐานะของกระบวนการหาสาเหตุการตาย ในขณะที่ความเป็นจริงการชันสูตรศพสามารถสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากกว่านั้นอีกมากมาย

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด